knowlage

Dane osobowe przedsiębiorców, a akcje promocyjne.

dodany: 2011-11-08     przez : Mateusz Franke

 Z dniem 31 grudnia 2011 r. stracił moc obowiązującą art. 7a ust. 2 ustawy z dn. 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (dalej: p.d.g.). Przepis ten przewidywał, że „Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [dalej: u.o.do.o.]”. Na skutek wspomnianej zmiany, od dnia 1 stycznia 2012 r. dane osobowe przedsiębiorców jednoosobowych, poprzez które są oni identyfikowani w obrocie gospodarczym, podlegają przepisom u.o.d.o.

Co ciekawe, przepis art. 7a ust. 2 p.d.g. miał stracić moc obowiązującą już z dniem 1 lipca 2011 r. Jednak niemalże „w ostatniej chwili” jego obowiązywanie przedłużono do końca ubiegłego roku.

Po utracie mocy obowiązującej przez art. 7a ust. 2 p.d.g. nie było do końca wiadomo, jakie będą tego konsekwencje prawne. Otóż jeszcze przed dniem wejścia w życie omawianego przepisu (p.d.g. jest aktem prawnym o 2 lata młodszym niż u.o.d.o.), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej: GIODO) oraz Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie stały na stanowisku, że dane przedsiębiorców jednoosobowych nie mają charakteru danych osobowych, o których mowa w u.o.d.o. Ten utrwalony pogląd został później potwierdzony przez wejście w życie art. 7 ust. 2 p.d.g. Istniały więc przesłanki by przypuszczać, że GIODO – mimo zmiany prawa – podtrzyma swoje dawne stanowisko w odniesieniu do ogólnodostępnych danych zawartych w CEIDG.  Stało się jednak inaczej.

Na swojej stronie internetowej (link) GIODO stwierdził, że administratorzy danych osobowych dotyczących przedsiębiorców będących osobami fizycznymi muszą  wypełnić wszelkie obowiązki nałożone przez ustawę o ochronie danych osobowych. W szczególności chodzi o obowiązek zabezpieczenia danych zgodnie z art. 36 – 39 u.o.d.o. oraz rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 39a u.o.d.o. oraz o wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 23, względnie 24 u.o.d.o. oraz ewentualnego zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji przez GIODO.

Zmiany są szczególnie ważne dla organizatorów akcji promocyjnych (konkursy, programy lojalnościowe itp.), w ramach których zbierane są dane osób fizycznych będących przedsiębiorcami, wpisanymi do CEIDG (dawna EDG). Planując daną akcję należy bowiem uwzględnić zapewnienie zgodności przetwarzania danych z przepisami u.o.d.o.

 

Kategorie:

  aktualności

  wiedza

  case studies

  inne


Skontaktuj się z nami


© copyright by motive 2022