knowlage

Opodatkowanie nagród wydawanych przedsiębiorcom podlegającym PIT w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz sprzedaży premiowej

dodany: 2013-09-19     przez : Marek Pisarik

Na przestrzeni ostatnich miesięcy zaobserwowaliśmy istotną zmianę stanowiska organów podatkowych dotyczącego zasad opodatkowania nagród w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz sprzedaży premiowej, których uczestnikami są przedsiębiorcy podlegający PIT. W dalszej części niniejszej informacji prawnej tego rodzaju działania marketingowe będą nazywane „akcjami B2B”.  

  

Dotychczasowe stanowisko organów podatkowych  

Przez szereg lat utrzymywało się zasadniczo jednolite stanowisko organów podatkowych, poparte licznymi indywidualnymi interpretacjami podatkowymi, zgodnie z którym nagrody wydawane w ramach akcji B2B (konkursy, gry i zakłady wzajemne, sprzedaż premiowa) przedsiębiorcom podlegającym PIT stanowiły przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowany na zasadach ogólnych albo liniowo. W konsekwencji na organizatorze akcji B2B nie ciążyły obowiązki płatnika PIT. Nagrodzony przedsiębiorca sam rozliczał PIT, zaś organizator był zwolniony z wszelkich formalności z tego tytułu. 

 

Nowe stanowisko Ministerstwa Finansów  

Obecny pogląd fiskusa jest zasadniczo odmienny. Nagrody wydawane przedsiębiorcom podlegającym PIT w ramach akcji B2B podlegać mają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w wysokości 10%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa PIT”). Nie ma tu znaczenia, że nagrody takie stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Powołany powyżej przepis zawierać ma bowiem regulację szczególną, którą stosuje się do wszelkich źródeł przychodu. W konsekwencji organizator akcji B2B pełni wobec przedsiębiorców opodatkowanych PIT funkcję płatnika, obowiązanego do pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości nagrody. Na organizatorze ciąży również obowiązek sporządzenia formularza PIT-8AR (nie wymaga on podania danych osobowych podatników). Innymi słowy, w akcjach B2B stosuje się zasady opodatkowania takie jak w analogicznych akcjach B2C, kierowanych do konsumentów. Jedyną istotną różnicą jest brak zwolnienia przedsiębiorców z podatku w przypadku nagród w sprzedaży premiowej o jednorazowej wartość do 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT).  

Pobór zryczałtowanego podatku przez płatnika nie jest skomplikowany w przypadku nagród pieniężnych – laureat otrzymuje bowiem 90% nagrody. Z kolei warunkiem wydania nagrody rzeczowej jest wpłacenie organizatorowi przez laureata kwoty podatku. Z tego względu, aby uczynić akcję B2B bardziej atrakcyjną dla jej uczestników, możliwe jest zastosowanie tzw. ubruttowienia nagród. Polega ono na dodaniu do nagrody rzeczowej kwoty pieniężnej w wysokości 1/9 jej wartości. Kwotę tę organizator potrąca i odprowadza na poczet należnego podatku. 

 

Nasz komentarz

Zmiana ugruntowanego wieloletnią praktyką stanowiska organów podatkowych związana jest z serią wyroków sądów administracyjnych, wydanych na przełomie 2012 i 2013 r. Orzeczenia te wskazywały na niezgodność dotychczasowej praktyki fiskusa z ustawą PIT. Niewykluczone, że czynnikiem mającym wpływ na taką zmianę jest również zły stan finansów publicznych. Nie jest tajemnicą, że przedsiębiorcy rzadko wykazywali nagrody w swoich przychodach i podatek od nagród, opłacany na „starych” zasadach, cechował się niską ściągalnością. Z perspektywy budżetu lepiej więc pobrać – poprzez płatnika – niższy podatek 10%, niż mieć do czynienia z nominalnie wyższym podatkiem niezapłaconym.  

Zmiana podejścia organów podatkowych do kwestii obowiązków płatnika podatku PIT może budzić istotne zastrzeżenia z punktu widzenia zasady zaufania do organów władzy publicznej. W każdym razie, przy uwzględnieniu aktualnych indywidualnych interpretacji podatkowych Ministra Finansów, przedstawione powyżej nowe stanowisko należy uznać za utrwalone i obowiązujące.

Kategorie:

  aktualności

  wiedza

  case studies

  inne


Skontaktuj się z nami


© copyright by motive 2022